Tu chỉnh thư tín dụng là tình huống thường xảy ra khi các bên tham gia có mong muốn thay đổi một trong các điều khoản của L/C. Đối với các nội dung tu chỉnh về chứng từ, Ngân hàng có thể xác định được Người thụ hưởng có đồng ý với tu chỉnh L/C hay không thông qua nội dung chứng từ được xuất trình. Tuy nhiên, với trường hợp tu chỉnh về thời hạn thanh toán thì các bên tham gia sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem xét tình huống dưới đây để hiểu rõ hơn.

TÌNH HUỐNG

L/C quy định: “Khi nhận được điện SWIFT xác thực thể hiện rằng Ngân hàng xuất trình đã thực hiện chiết khấu và gửi chuyển phát nhanh bộ chứng từ phù hợp tới Ngân hàng phát hành (NHPH), NHPH cam kết sẽ thực hiện thanh toán trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu .”

Sau đó, L/C được tu chỉnh: “Khi nhận được bộ chứng từ phù hợp tại địa chỉ NHPH, NHPH sẽ thực hiện thanh toán theo chỉ dẫn trong vòng 5 ngày làm việc ”.

Ngân hàng xuất trình L/C (sau đây gọi là Ngân hàng chiết khấu) thực hiện chiết khấu bộ chứng từ theo yêu cầu của Người thụ hưởng L/C và chuyển phát nhanh bộ chứng từ phù hợp tới NHPH vào ngày 25/09/2019. NHPH nhận được bộ chứng từ ngày 27/09/2019. Ngân hàng chiết khấu nhận được điện chấp nhận thanh toán MT756 vào ngày 03/10/2019 (4 ngày làm việc sau ngày nhận được bộ chứng từ) cho biết số tiền thanh toán sẽ được trả vào ngày 10/10/2019 (5 ngày làm việc sau khi NHPH chấp nhận bộ chứng từ phù hợp).

Ngân hàng chiết khấu không đồng ý với ngày hoàn trả thanh toán (10/10/2019) và cho rằng theo tu chỉnh L/C, việc hoàn trả thanh toán phải được thực hiện trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi NHPH nhận được bộ chứng từ, muộn nhất là ngày 04/10/2019.  NHPH phản hồi rằng việc thanh toán hoàn toàn phù hợp với qui định L/C: “5 ngày làm việc sau khi xác định được bộ chứng từ được xuất trình phù hợp”.

CÂU HỎI ĐẶT RA
1. Theo như chỉ dẫn của L/C “Khi nhận được bộ chứng từ phù hợp tại địa chỉ Ngân hàng chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán theo chỉ dẫn trong vòng 5 ngày làm việc”, NHPH có đúng khi tiến hành thanh toán vào ngày 10/10/2019 thay vì ngày 04/10/2019?
2. NHPH có đúng khi xác định ngày thanh toán tính từ ngày xác định bộ chứng phù hợp mà không phải tính từ ngày họ nhận được bộ chứng từ?

PHÂN TÍCH
Trong trường hợp này, Người thụ hưởng đã chấp nhận tu chỉnh vì NHPH không nhận được điện SWIFT yêu cầu thanh toán cho bộ chứng từ phù hợp theo quy định ban đầu của L/C.

Vì vậy, việc xác định thời hạn thanh toán được thực hiện theo tu chỉnh: 5 ngày làm việc sau ngày NHPH xác định bộ chứng từ phù hợp. NHPH xác định bộ chứng từ phù hợp vào ngày 3/10/2019.

UCP 600 có quy định như sau:
  • Điều 14 (b): Ngân hàng chỉ định hành động theo sự chỉ định, ngân hàng xác nhận (nếu có) và NHPH sẽ có tối đa 5 ngày làm việc tiếp theo ngày xuất trình để quyết định xem việc xuất trình có phù hợp hay không.
  • Điều 15 (a): Khi một NHPH quyết định việc xuất trình là phù hợp thì nó phải thanh toán.
Trong tình huống này, 5 ngày làm việc sau ngày nhận được bộ chứng từ xuất trình là 04/10/2019, tương ứng với ngày cuối cùng mà NHPH có quyền từ chối thanh toán bộ chứng từ. NHPH nhận được điện MT756 vào ngày 03/10/2019, trước thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ. Việc thanh toán được thực hiện vào ngày 10/10/2019 phù hợp với điều khoản hoàn trả thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc sau khi bộ chứng từ được xác định phù hợp. Khi xác định chứng từ phù hợp, NHPH sẽ tính ngày thanh toán bộ chứng từ.

Điều khoản sửa đổi không thể được hiểu rằng: NHPH phải tính việc thanh toán kể từ ngày mà họ nhận được chứng từ và chỉ dựa trên quyết định bộ chứng từ phù hợp của ngân hàng chỉ định. Điều 14 (b) UCP 600 đã chỉ ra rõ rằng: mỗi ngân hàng có tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ xuất trình để xác định sự phù hợp của chứng từ. Trên thực tế, khi NHPH cam kết hoàn trả thanh toán với ngân hàng chỉ định khi nhận được bộ chứng từ phù hợp sẽ không miễn trừ trách nhiệm của NHPH đối với việc kiểm tra bộ chứng từ như UCP 600 đã quy định.

KẾT LUẬN
1. Đối với việc hoàn trả thanh toán vào ngày 10/10/2019, NHPH đã thực hiện phù hợp với điều khoản hoản trả theo thư tín dụng và UCP 600.
2. NHPH đã đúng khi tính ngày thanh toán kể từ ngày xác định bộ chứng từ phù hợp.